TÜRKİYE KAMUSEN MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

Ana Menü

Ziyaretçi Bilgileri

»Aktif 2  
»Bugün 86  
»Toplam 446618  
Sayın Ziyaretçimiz
»IP'niz | 3.233.242.204
» Bu sitemizi ziyaretiniz

Tüzüğümüz

Hazırlanıyor...

 
Konfederasyonun Adı, Merkezi,Adresi
Madde 1- Konfederasyonun adı Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’dur. Kısa adı ise Türkiye Kamu-Sen’ dir.

Konfederasyonun Merkezi ANKARA’ dır.

Konfederasyonun Adresi: Dr. Mediha Eldem Sok. No:85 Kocatepe/ANKARA’ dır.

Konfederasyon Merkezinin Ankara ili içinde başka bir adrese nakline yönetim kurulu, başka bir ile nakline ise genel kurul yetkilidir.

Konfederasyonun Faaliyet Alanı
Madde 2- Konfederasyonun faaliyet alanı, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri ile bunların kurucusu veya üyesi oldukları ve 4688 sayılı kanunun 5 inci maddesinde sayılan hizmet kollarında kurulan kamu görevlileri sendikalarını kapsar.

Tanımlar
Madde3-
Bu tüzükte geçen;
 1. Üye Sendika: Türkiye Kamu-Sen’ e    üye kamu görevlileri sendikalarını,
 2. Konfederasyon: Kısa adı Türkiye Kamu-Sen olan Türkiye Kamu çalışanları Sendikaları Konfederasyonu,
 3. Yönetim Kurulu: Türkiye Kamu-Sen yönetim kurulunu,
 4. Kamu Görevlisi: Kamu kurum veya kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya bir pozisyonunda daimi suretle çalışan, adaylık ve deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini,
 5. Kamu İşvereni: Kamu görevlilerinin çalıştığı tüzel kişiliği olan yada olmayan kamu kurum veya kuruluşlarını,
 6. Kamu  İşveren Vekili: Kamu kurum ve kuruluşlarında temsile yetkili olanları,
 7. İşyeri: Kamu hizmetlerinin yürütüldüğü yerleri,
 8. Kurum: Kuruluş kanunları ve kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,
 9. Kanun: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nu,
 10. Toplu Görüşme: Kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyette etkinlik artırıcı diğer yardımlara ilişkin olarak Kamu İşveren Kurulu ile yapılan görüşmeyi,
 11. Uzlaştırma Kurulu: Toplu görüşmeler sırasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için oluşturulan kurulu,
 12. Mutabakat Metni: Toplu görüşme sonunda varılan anlaşmayı gösteren belgeyi,
 13. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı: 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 53 üncü maddesine göre teşekkül etmiş bulunan Kurulun Başkanını, İfade eder.

Konfederasyonun Amacı ve Faaliyetleri
Madde4-
Konfederasyonun amacı: Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, üye sendikalar arasında karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, çalışma ve toplumsal barışın
sağlanması ve devam ettirilmesi için çaba göstermek ve mücadele etmektir

Bunun için demokratik esaslar çerçevesinde Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, insan haklarına demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, faaliyet gösterir.

Konfederasyon bu amacı gerçekleştirmek için;
 1. Çalışma  ilişkilerinde kamu görevlilerini ve sendikalarını yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
 2. Kamu görevlilerinin güçlü bir konfederasyon etrafında toplanabilmesi açısından kamu görevlileri sendikalarının teşkilatlanmalarına yardımcı olmak,
 3. Kamu görevlilerine; yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine ve aile sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek adil bir ücret sağlamaya çalışmak,
 4. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum hayatındaki rolünü ve değerini anlayan ve kavrayan ve bu konuda haklarının ve görevlerinin bilincinde bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışmak,
 5. Hizmet kollarında yetkili olan üye sendikalarla birlikte idare ile yapılacak toplu görüşmelere katılmak, koordinasyonu sağlamak, yetkili sendikalara yardımcı ve destek olmak,
 6. Kamu işveren kurulu ile yapılacak toplu görüşmelere taraf olmak, üye sendikaların kamu işveren kurulu ile yapacakları toplu görüşmelerde uyacakları genel ilkeleri belirlemek, gerektiğinde toplu görüşmelerde uyuşmazlık çıkarmak veya Uzlaştırma Kuruluna başvurmak,
 7. Ekonomik ve Sosyal Konseyde kamu görevlileri ile ülke sorunları hakkında görüş bildirmek, kamuoyu oluşturmak,
 8. Üye sendikaların kamu kurum ve kuruluşlarıyla münasebetlerinde, ihtiyaç duyulan bilgi ve hizmeti sağlamak,
 9. Çalışma mevzuatı ile ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki konularda araştırmalar yapmak veya yaptırmak, kurs, panel, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 10. Çalışma  hayatından, mevzuattan veya örf ve adetten doğan hususlarda dava açmak ve bu münasebetle açılan davalardan ötürü husumete ehil olmak,
 11. Kamu görevlilerinin idare ile doğabilecek ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalara taraf olmak,
 12. Amacına uyan uluslararası kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, uluslararası kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci göndermek, uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkiye’ye davet etmek,
 13. Kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci seçmek ve göndermek,
 14. Çalışma ilişkilerinden doğan konularda ve mevzuatın verdiği görevler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında kamu çalışanlarını temsil etmek ve gerektiğinde gözlemci göndermek,
 15. Üye sendikalar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözmeye çalışmak,
 16. Konfederasyon adına gazete, dergi, kitap ve benzeri yayım faaliyetleri yapmak ve basım tesisleri kurmak,
 17. Kamu görevlilerinin yararlanmaları için eğitim, sağlık ve spor tesisleri ve kütüphane kurmak,
 18. Amaçları doğrultusunda menkul ve gayri menkulleri satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, rehin ve ipotek kabul ve tesis etmek, gereğinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,
 19. Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın çağdaş standartlara uygun hale getirilmesine çalışmak,
 20. Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele etmek ve bu yönde toplumsal duyarlılık yaratılmasına çalışmak,
 21. Özürlü kamu görevlilerinin çalışma koşullarını iyileştirici çalışmalar yapmak,
 22. Doğal afetlerin vukuunda üyelik şartı aranmaksızın yasalar çerçevesinde ayni ve nakdi yardımda bulunmak,
 23. Başta kamu görevlileri olmak üzere tüm çalışanlara evrensel çalışma standartlarına uygun toplu pazarlık ve grev hakkı tanınması için mücadele etmek,
 24. Katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi için kamu görevlilerine siyaset hakkı tanınması,yönetime katılma ve danışma mekanizmalarının oluşturulması için çalışmalar yapmak,
 25. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, ILO Sözleşmeleri ile Türkiye’nin  onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçirilmesi için çaba göstermek,
 26. Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için girişimlerde bulunmak,
 27. Çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kırsal gelişmenin ve sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalar yapmak,
 28. 21. Yüzyılın temel olgusu olan bilgi toplumuna ulaşılması noktasında üyelerinin teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izleyebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, 
 29. Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla sendikal örgütlenme bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak amacıyla faaliyetlerde bulunur.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK

Üyeliğin Kazanılması
Madde 5- Konfederasyona üyelik başvurusunda bulunacak sendikanın;
 1. Hizmet kolu esasına göre kurulmuş ve Türkiye çapında faaliyet göstermeyi amaç edinmiş kamu görevlileri sendikası olması,
 2. Sendikanın genel kurulunda alınacak konfederasyona katılma kararı ile birlikte konfederasyona üyelik başvurusunda bulunulması,gerekir. Konfederasyon yönetim kurulunca otuz gün içerisinde reddedilmeyen üyelik başvuruları kabul edilmiş sayılır.
Üyeliğe kabul edilen sendika, tüzük hükümlerini de kabul etmiş sayılır.

Üyelikten Çekilme
Madde 6- Üye sendika çekilme bildirimi, sendikanın çekilmeye dair genel kurulda aldığı karar ile birlikte konfederasyon yönetim kuruluna bildirilir. Çekilme isteminin görüşüleceği genel kurula, konfederasyon adına temsilcilerin katılması ve bu temsilcilere söz hakkı tanınması şarttır.

Çekilme, çekilme bildiriminin konfederasyona iletilmesi tarihinden bir ay sonra geçerli sayılır. Üyenin bu tarihe kadar aidat ve diğer borçlarını ödemesi şarttır.

Konfederasyondan Çıkarılma
Madde 7-
Üyenin konfederasyondan çıkarılma kararı, disiplin kurulunun yaptığı soruşturma sonucu düzenleyeceği rapora istinaden yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca verilir. Çıkarılma kararı ilgili sendikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.Çıkarılan sendikanın yasal hakları saklıdır.

Konfederasyondan çıkarılma aşağıdaki sebeplerden birisine dayanır:
 1. Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile       yetkili organların kararına riayet etmemek,
 2. Konfederasyona verilmesi gereken aidat borcunu en fazla üç aya üst üste ödememek, aidatla ilgili bilgi ve belgeleri Konfederasyona vermemek ve diğer mali yükümlülüklerini ve sair borçlarını yönetim kurulunca makbul ve muteber kabul edilmeyen bir nedenle ödememek,
 3. Konfederasyonun ilke ve amaçlarına uymamak, konfederasyonda ahengi bozmak ve kamu oyu önünde güçsüz gösterecek davranışlarda bulunmak,
 4. Başka bir konfederasyonu veya başka konfederasyonlara üye sendikaları desteklemek,
 5. Konfederasyonun yürüttüğü toplu görüşme müzakerelerine ve diğer faaliyetlerine engel olmak, eylemlerde bulunmak ve kamuoyu önünde yermek,

Konfederasyondan çıkarılmayı gerektiren eylemler, üye sendikanın başkanı, yöneticisi, temsilcisi, üyesi yada görevlisi tarafından yapıldığı takdirde, bu kişiler üye sendika yetkili organlarına bildirilir ve tedbir alınması istenir. Uyarıya rağmen 2 ay içerisinde tedbir almayan üye sendikanın eylemleri onayladığı kabul edilir. Bu durumda üye sendika disiplin kuruluna sevk edilir. Üye sendika bu eylemlerin niteliğine göre konfederasyon üyeliğinden süresiz çıkarılabilir.Çıkarılma kararı genel kurulun onayından sonra kesinlik kazanır.

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik:
Madde 8-
Konfederasyon amacına uyan uluslararası kuruluşlara üye olabilir ve üyelikten çekilebilir:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Organlar
Madde 9-
Konfederasyonun zorunlu organları;
a)    Genel kurul,
b)    Yönetim kurulu,
c)    Denetleme kurulu,
d)    Disiplin kurulu

İstişari Organları :


a)    Yüksek İstişare Kurulu (YİK)
b)    Başkanlar Kurulu ,
c)    Konfederasyon genel kurulunca görevleri belirtilen diğer organlar.

Üye sendikalara üyeliği sona erenlerin konfederasyon zorunlu organlardaki görevleri kendiliğinden sona erer.

Genel Kurulun Oluşturulması :
Madde 10 –
Genel kurul, konfederasyonun en yetkili organı olup, üye sendikalarca seçilecek en çok 400 delege ile yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur.
Genel kurula üye sendikalarca gönderilecek delegelerin tespitinde, üye sendikaların aidat ödeyen üye sayıları esas alınır. Üye sendikaların aidat ödeyen üyelerinin toplamı genel kurul delege tam sayısı olan 400’e bölünerek bulunacak anahtar sayı, üye sendikaların aidat ödeyen üye sayılarına bölünerek, sendikaların genel kurulda kaç delege ile temsil edileceği tespit edilir. Bu şekilde bulunacak sayının 400’ün altında kalması halinde, artık sayısı en fazla olan sendikadan başlamak üzere delege sayısı 400’e tamamlanır.
Delege tespitinde konfederasyonun genel kurul takvimi esas alınır. Sendikalar, konfederasyonun belirlediği seçim takvimini dikkate alarak, genel kurullarından en az bir ay önce yapacakları şube genel kurullarında esas alacakları üye sayılarını belgeleyerek konfederasyona bildirirler. Üye sayılarını zamanında bildirmeyen sendika, genel kurulda temsil edilemez. Bu durumda genel kurul eksik  delege ile toplanır. Konfederasyon yönetim kurulu, genel kurulda üye sendikaların kaç delege ile temsil edileceklerini üye sendikanın genel kurulundan bir ay önce bildirmek zorundadır. Üye sendikalar genel kurullarında seçilen üst kurul delegelerini, konfederasyonun genel kurul tarihinden en az bir ay önce Konfederasyona bildirirler.
Üye sendikalar, her yılının Şubat, Mayıs, Ağustos, ve Kasım aylarında Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderecekleri üyelik ve üyelikten çekilme ile ilgili bilgi ve listeleri, tüzük değişikliği ve yönetim kurulu dağılımı ile genel kurulda alınan kararları ve sonuçlarını konfederasyona da göndermek zorundadırlar.

Olağan Genel Kurul Toplantısı
Madde 11 –
Genel kurul üç senede bir konfederasyon merkezinin bulunduğu ilde yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır. Genel kurulun gündemi, yeri, günü ve saati en az on beş gün önce ulusal bir gazete ile ilan edilir. Ayrıca mahallin mülki amirliğine bildirilir. İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu ve denetçi raporu ile gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilir.

Genel Kurulun Toplanma Usulü ve Toplantı Yeter Sayısı
Madde 12-
Genel Kurula çağrı konfederasyon yönetim kurulunca yapılır. Konfederasyon yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, günü, toplantı saati ve gündemi, genel kurul delege listeleri ile birlikte en az on beş gün öncesinden mülki amirliğe ve yasanın öngördüğü mercilere yazı ile bildirilir.

Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce genel kurula katılacak delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi,yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirtilen bir yazı ile birlikte iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı olan hakime ve mahalli mülki amire tevdi edilir. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar genel kurulun toplantı tarihinden yedi gün  önce konfederasyon binasında üç gün süre ile ilan edilir.

Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün ( dokuz – on yedi ) saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Genel Kurul toplantı yeter sayısı, toplam delege tam sayısının salt çoğunluğudur.
İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, durum  bir tutanakla tespit edildikten sonra, ikinci toplantı en erken yedi, en geç on beş gün içinde yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz.

Genel Kurul toplantısı mülki amire bildirilen yer, gün ve saatte, hükümet komiseri gelmezse dahi yapılır. Bu durumda keyfiyet derhal mülki amire bildirilir.

Genel kurula katılacak delegeler kimlikleri tespit edilerek ve delege listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurul toplantı nisabı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı konfederasyon genel başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, iki başkan vekili ve yeteri kadar katip üye delegeler arasından veya üye sendika yöneticileri arasından seçilerek divan oluşturulur. Toplantının yönetimi divan başkanına (bulunmadığı zamanlarda başkanın uygun göreceği başkan vekillerinden birini) aittir.

Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı salonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
Zorunlu organları üyelikleri için yapılacak seçimler; serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm usulüne göre yapılır.

Genel kurul, toplantı gündemindeki konularla ilgili olarak veya genel kurula katılan delegelerin yazılı önerileri üzerine gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra genel kurula sunarlar. Komisyonlar, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçerek çalışmalarına devam ederler. Komisyonların raporları genel kurulda görüşülerek  karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara genel kurul delegesi olmayanlar seçilemez. Ancak komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili uzmanlar alabilirler. Bu gibi hallerde uzmanların oy hakları yoktur. Komisyonları üye sayısı genel kurulca tespit edilir.

Genel kurul kararları ile oylama neticeleri genel kurul karar defterine geçirilir ve ayrıca tutanaklar ile tespit edilir. Bu konuya mahsus karar defteri ve tutanaklar genel kurul divanınca imza edilir. Divan tarafından imzalanmamış tutanaklar ile defterler geçersizdir.
Genel kurula katılan delegelerin tüm masrafları kendi sendikalarınca karşılanır.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Yeter Sayısı:
Usul ve Yeter Sayısı: 
Madde 13 –
Genel kurul toplantısında gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanır. Toplantıya katılan delegelerin en az 1 /10’unun yazılı isteği üzerine ve salt çoğunluk kararı ile gündeme başka maddelerde alınabilir. Gündemden çıkarma içinde aynı usul geçerlidir.
Her delegenin bir oy hakkı vardır.

Genel kurulda yapılacak oylamalarda oy kullanacak delegelerin hazır bulunması şarttır. Vekaleten oy kullanılamaz. Delegelerin toplantıya katılmaları ve oy kullanmaları engellenemez.

Tüzükte, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre karar alınacağı belirtilen hususlar dışında alınacak kararlar için açık oy esası uygulanır. Ancak genel kurul kararı ile gizli oy esası da uygulanabilir.

Karar yeter sayısı toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Tüzük değişikliklerinde ise delege tam sayısının 1/3’ünden az olamaz. Konfederasyonun feshi ve tasfiye kararı ile ilgili yeter sayı ise delege tam sayısının 2/3’sinden az olamaz.

Genel kurul kararları özet halinde veya aynen sendikalara gönderilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde 14
– Genel kurul konfederasyonun en üst organı olup, başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
a)    Zorunlu organların seçimlerini yapmak,
b)    Tüzük değişikliği yapmak,
c)    Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek.
d)    Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programını ve bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e)    Gerekli taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınmaz malları satmak, kiralamak, ipotek etmek ve benzeri konularda yönetim kuruluna yetki vermek,
f)    Üye sendikaların konfederasyona ödeyecekleri aidat miktarını belirlemek,
g)    Yurtdışındaki üst kuruluşlara üyeliğe yada üyelikten ayrılmaya karar vermek,
h)    Başka bir konfederasyon ile birleşme yada katılmaya karar vermek,
i)    Konfederasyonun feshine, feshi halinde ise mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek,
j)    Yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulacak disiplin kurulu kararlarını incelemek ve karara bağlamak,
k)    Tüzükte yazılı amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,
l)    Konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek aylıklar, sosyal yardımlar, zam ve tazminatlar, ödenekler, yolluk ve gündelikler ile huzur hakkını belirlemek,
m)    Genel kurula intikal eden diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
n)    Kanun ve tüzük gereğince başka bir organa bırakılmamış konuları görüşerek karara bağlamak.

Olağan Üstü Genel Kurul:
Madde 15 –
Olağanüstü genel kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya bir önceki olağan genel kurul delegelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine, yönetim kurulunun kararı ile toplanır.
Olağanüstü genel kurul talebinde bulunan delegelerin yazılı dilekçelerinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını gerektiren sebepleri açıkça belirtmek zorundadırlar.

Delegelerin yazılı dilekçeleri Konfederasyonun evrak kalemine tarih ve sayı verilmek suretiyle kaydedilir.
Olağanüstü genel kurul talebinde bulunmada, ilk talep tarihinden itibaren on beş günlük süre içindeki yazılı başvurular dikkate alınır. Bu süre içinde yeterli sayıya ulaşamayan başvurular reddedilmiş sayılır. Yeterli başvurunun sağlandığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı alır ve bu tarihten itibaren altmış gün içinde olağanüstü genel kurula gidilir. Çağrının süresi içinde yapılmaması halinde üyelerden birinin başvurusu üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme, genel kurul Delegeleri arasında seçeceği üç kişiyi altmış gün içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Olağanüstü genel kurul gündemi, olağan üstü genel kurul talebinde bulunan kurul veya delegelerin dilekçelerinde açıkladıkları istekler doğrultusunda yönetim kurulunca belirlenir.

Olağanüstü genel kurulda yalnız toplanmayı gerektiren konular görüşülerek karara bağlanır, gündem dışı konular görüşülmez ve bu yönde teklifte bulunulamaz.

Olağanüstü genel kurulda, bu tüzüğün 12. maddesinde belirtilen toplantı usul  ve esaslarına uyulması zorunludur.
Delege sıfatı; bir önceki olağan genel kurula seçimle gelen üst kurul delegeleri ile yine bir önceki olağan genel kurulda yönetici olarak seçilen ve bu görevlerinden dolayı kanunen delege olanları kapsar. Bir önceki olağan genel kurula yöneticilik görevlerinden dolayı delege olarak katılan, ancak olağan genel kurulda yeniden seçilemeyenler ile kanuni bakımdan delegelik  hakkı olmayanlar olağanüstü genel kurula katılamazlar.

Seçimlerde Uyulacak Esaslar
Madde 16
-  Genel Kurullarda zorunlu organlar üyelik için yapılan seçimler ve bu seçimlerde uyulacak esaslar konusunda 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 14 ve 52 inci maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Genel kurul tarafından zorunlu organlara üye seçimi; serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır.

YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulunun Oluşumu
Madde 17
-Yönetim Kurulu; Genel Kurul delegeleri ile Genel Kurul delegesi olmayan ancak Konfederasyona üye  sendikaların Yönetim Kurulu üyesi olan veya üye sendikaların Şubelerinin en son  yapılan Genel Kurullarında üst kurul delegesi olarak seçilenler arasından  seçilir.Genel Kurul delegesi olmayan ancak yukarıdaki tanıma  uyanların Yönetim Kurulu seçimlerine katılabilmesi için  Konfederasyon Genel Kurul delege tamsayısının en az 1/5 ‘ i kadar delegenin teklifi ile aday gösterilmeleri zorunludur.
Seçimler gizli oyla yapılır.

Yönetim kurulunun  oluşumu aşağıdaki şekilde gerçekleşir:
·    Genel Başkan,
·    Genel Sekreter,
·    Genel  Mali Sekreter,
·    Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
·    Genel Eğitim Sekreteri,
·    Genel Toplu Görüşme Sekreteri,
·    Genel Mevzuat Sekreteri,
·    Genel Basın Sekreteri,
·    Genel Dış İlişkiler Sekreteri,
·    Genel Sosyal İşler Sekreteri,
Olmak üzere 10 (on) asil üyeden oluşur. Yönetim Kurulu için ayrıca 10 (on) yedek üye seçilir. Genel Kurul ‘ da Genel Başkan ve Sekreteryaların seçimleri; Yönetim Kurulu olarak Genel Başkan ve Sekreteryaların isimleri belirtilmeden birlikte yapılır. Seçim sonucu oluşan Yönetim Kurulunun ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak Genel Başkan ve Sekreteryaları oluştururlar.Yönetim Kurulundaki boşalmalar, Genel Kurulda yapılan seçimlerde en çok oyu alandan başlamak üzere yönetim kurulu yedek üyeleri tarafından sırası ile doldurulur.Genel Kurul  Delegesi olmayan adaylar  seçimlerde oy kullanamazlar.Yönetim Kuruluna; Genel Başkanlık veya Sekreteryalardan herhangi birinin ismi belirtilerek aday olunmaz.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 18-
Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.
1.    Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak ,
2.    Tüzük hükümleri gereğince kurulların kararlarını uygulamak
3.    Zorunlu ve istişari organları toplantıya çağırmak,
4.    Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,
5.    Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,
6.    Gelir ve giderlere ilişkin hesapları yapmak ve karara bağlamak,
veya uyuşmazlık çıkarmak, gerektiğinde uzlaştırma kuruluna başvurmak,
7.    Konfederasyonun  amaçlarını gerçekleştirmek için bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak ve ihtiyaç  duyulan elemanları istihdam etmek; ücretlerini, çalışma şartlarını belirlemek,  anlaşmalar ve akitler yapmak,
8.    Yurt dışında üyesi bulunan resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci veya gözlemci göndermek, yurt içinde ve dışında tertiplenecek etüt ve proje çalışmalarına katılacakları tespit etmek,
9.    Konfederasyona üyelik için başvuran sendikaların bu istemlerini kabul veya reddetmek,
10.    üye sendikaları ile birlikte idare ile toplu görüşmelere katılmak, mutabakat metinlerini imzalamak,
11.    Kamu çalışanlarının mesleki          bilgilerini arttıracak kurs ve konferanslar tertiplemek; sağlık, spor,  kütüphane ve benzeri tesisleri kurmak,
12.    Yardım  sandıkları ve kooperatifler kurulması için yardımcı olmak ve nakit mevcudunun %10 ‘undan fazla olmamak üzere kredi vermek,
13.    Taşınır taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, ipotek ettirilmesi veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda genel kurul kararı uyarınca gerekli işlemleri yapmak,
14.    Uluslararası  kuruluşlarla yapılacak  ekonomik, sosyal ve sendikal amaçlı ortak projeleri yürütmek,
15.    Tüzük ve yönetmelik hükümlerine hareket ettiği tespit edilen üye sendikaları disiplin kuruluna sevk etmek,
16.    3568 sayılı Kanuna göre denetim yetkisine sahip meslek mensuplarını görevlendirmek ve hazırlayacakları raporları genel kurula sunmak,
17.    Tüzük tadil tekliflerini hazırlayıp genel kurula sunmak,
18.    Kasada bulundurulacak azami nakit mevcudunu belirlemek,
19.    Bölge il ve ilçe temsilcilikleri açmak  veya kapatmak temsilcileri belirlemek ve gerektiğinde değiştirmek,
20.    Kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre oluşturulan kurul ve komisyonlara katılacak  delegeleri, temsilci ve gözlemcileri seçmek,
21.    Yolluk ve gündeliklerle satın alma, tesellüm, burslar, bölge, il ve ilçe temsilciliklerinin, genel kurul çalışma usul ve esasları ile hizmetlerin ifası bakımından  ihtiyaç duyulan yönetmelikleri yapmak, değiştirmek, yürürlüğe koymak veya kaldırmak,
22.    Gerektiğinde çeşitli komisyonları kurmak ve çalıştırmak,
23.    Konfederasyonun amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesine gayret etmek, kamu görevlilerini ilgilendiren çalışmaları izlemek, teşkilatlanma, eğitim, toplu görüşme ve benzeri konularda çalışmalar yapmak,
24.    Aidatların düzenli tahsili ile giderlerin bütçeye uygunluğunu temin etmek ve tasarrufu  sağlamak,
25.    Eğitim için ayrılan %10’luk payı amaca uygun bir şekilde kullanmak,
26.    Üye sendikalar arasında dayanışma ve işbirliğini geliştirmek,
27.    Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,
28.    Genel kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan yasalar ve tüzüğün ön gördüğü her türlü görevleri yerine getirmek,
29.    Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak şartıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

Yönetim Kurulu Çalışma Esasları
Madde 19-
Yönetim kurulu en az 15 günde bir defa genel başkanın başkanlığında, genel başkan yokluğunda genel sekreterin başkanlığında toplanır. Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantıyı başkanın oyu belirler.
Yönetim kurulu, genel sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü diğer konuları görüşerek karara bağlar.
Alınan kararlar, karar defterine yazılarak üyelerce imzalanır. Karara muhalif kalan üyeler gerekçelerini kararın altına ekleyebilir.
Mazeretsiz olarak bir yıl içinde yazılı uyarıya rağmen üst üste  3(üç) toplantıya iştirak etmeyen üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
Madde 20-
Genel başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.
a)    Konfederasyon tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Yönetim kurulu ve istişari organlara başkanlık eder. Gerektiğinde bu yetkilerini yönetim kurulu üyelerine devreder.
b)    Yurt içinde ve yurt dışında özel veya resmi tüzel kişilerle ve diğer kuruluşlar nezdinde konfederasyonu temsil eder.
c)    İlgili sekreteryalarla birlikte tüm yazışmaları, mali sekreter ile birlikte tüm muhasebe ve muamelat evrakını imzalar.
d)    Konfederasyondaki bütün büroların çalışmalarını denetime tetkike yetkilidir.
e)    Konfederasyon adına basın toplantısı yapar ve beyanatta bulunur veya yanlış haberleri tekzip eder gereğinde bu yetkisini yönetim kurulu üyelerine veya konfederasyon temsilcisine devredebilir.
f)    Denetleme kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirir.
g)    Gerektiğinde belgeye dayalı harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda yönetim kurulunu bilgilendirir.
h)    Gerekli gördüğü hallerde bazı yetkilerini diğer yönetim kurulu üyelerine devredebilir.
i)    Konfederasyon ile üye sendikalar arasındaki koordinasyonu sağlar, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim kuruluna bilgi verir, gerektiğinde görevlendirme yapar.
j)    Ekonomik ve Sosyal konseyde konfederasyonu temsil eder.
k)    Yayın organına sahiplik eder.

Genel Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
Madde 21-
Genel sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)    Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Başkanlık görevini vekaleten yürütmek ve yetkilerini kullanmak.
b)    Konfederasyonun her türlü yazışmalarını yapmak,  Konfederasyonun muamelat ve diğer idari hizmet ünitelerine ve personellerine nezaret etmek, Personelin tüm özlük haklarını düzenlemek ve kontrol etmek.
c)    Yönetim kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve kararların yazılmasını sağlamak.
d)    Genel Kurula sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak, bunların delegelere zamanında ulaştırılmasını sağlamak.
e)    4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunun   41.maddesi (e) bendine istinaden hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen defterlerin yönetmelik hükümlerine göre tasdikinin  yerine getirilmesi, kayıtların düzenlenme usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerin gereğinin yerine getirilmesini  sağlamak.
f)    Toplu Görüşmelerin yapımı için gerekli işlemleri yerine getirmek, Toplu görüşmeleri yürütmek, toplu görüşmelerin uygulanmasını izlemek,  uyuşmazlıkların giderilebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak Toplu  Görüşme  Tasarılarını hazırlamak.
g)  Genel başkan ve konfederasyon  organlarının almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirir.

Genel Mali Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
Madde 22-
Genel mali sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)    Konfederasyonun muhasebe işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütür, defter ve kayıtların zamanında işlenmesini temin ede, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlar, demirbaş kayıtlarını zamanında ve usule uygun yapar,
b)    Tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna sunar,
c)    Konfederasyon gelirlerinin toplanmasını sağlar,sarflarını bütçe esaslarına göre yapar, muhasebe kayıtlarını gerektiği gibi yürütür, vergi ve sigorta primlerini zamanında  öder ve muhasebe bürosunu yönetir,
d)    Tahsil, tediye, mahsup vs. muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte imza eder.
e)    Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlayarak yönetim kuruluna sunar,
f)    Her türlü vergi ve sigorta poliçelerinin zamanında ödenmesini sağlar,
g)    3568 sayılı kanuna göre denetim yetkisi almış meslek mensuplarının hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna sunar,
h)    Konfederasyonun kasasında, yönetim kurulunca belirlenecek miktar kadar para bulundurur,
i)    Konfederasyon yöneticilerinin mal beyanlarını her yıl düzenli olarak alır ve saklar,
j)    Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen sair görevleri yerine getirir.

Genel Teşkilatlandırma Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 23-
Genel Teşkilatlandırma Sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)    Üye sendikaların teşkilatlanma çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar ve üye sendikalar arasındaki uyuşmazlıkları çözmeye çalışır.
b)    Konfederasyon temsilcilerinin çalışmalarını gözetler ve denetler.
c)    Görevi ile ilgili raporları yönetim kurulunun onayına sunar.
d)    Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirir.


Genel Eğitim Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 24
- Genel Eğitim Sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)    Eğitim programları hazırlar ve  yönetim kurulunun onayına sunar,
b)    Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlar,
c)    Üye kuruluşlarının eğitim çalışmalarının belli bir uyum içerisinde olmasını temin için koordinasyonu sağlar,
d)    Eğitim çalışmalarının planlanmasında ve yürütülmesinde konfederasyona ait dergi, broşür, kitap vs. yayınların neşredilmesini sağlar,
e)    Önemli gün ve haftaları takip eder, günün ve haftanın önemine ilişkin kitap, bildiri, broşür, afiş ve benzeri yayınlar hazırlar ve yönetim kuruluna sunar,
f)    Bağlı bürolarında görevli personel ve uzmanları yönetir ve düzenli çalışmalarını sağlar,
g)    Kamu görevlileri ülke sorunları hakkında çeşitli bilimsel araştırmalar yapar ve yaptırır,
h)    Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevlerin yerine getirir.

Genel Toplu Görüşme Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 25-

a)    Genel Sekreterle müştereken mesai sarf eder.
b)    Ücret, iş verimi, çalışanların sağlığı ve güvenliği, istihdam gibi konularda derleyeceği bilgileri bir rapor halinde Konfederasyon Yönetim Kuruluna sunar.
c)    Müteakip dönem toplu görüşme tasarılarının hazırlanması için gerekli tüm istatistiki veriler ile bilgileri derlemek amacıyla araştırma yapmak, doküman toplamak, düzenlemek ve değişiklik­leri takip etmek.
d)    Başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak

Genel Mevzuat Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 26-
a)    Mevzuatlardaki gelişmeleri inceleyerek Yönetim Kuruluna sunmak,
b)    Toplu görüşme mutabakat metninde belirtilen mevzuat değişikliklerini takip etmek ve Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak,
c)    Çalışma hayatından doğan hukuki konuları takip etmek, Konfederasyon adına hareket eden avukatlara davalar açtırmak, avukatlar arasında koordineyi sağlamak,
d)    Konfederasyona üye sendikalar arasında Kamu çalışanlarının genelini ilgilendiren ve yargı yolu ile çözümlenecek konularda birlikte hareket edilmesini sağlamak, toplu davalar açılmasına yardımcı olmak,
e)    Başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,

Genel Basın Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 27- 

a)    Konfederasyonun basın ve yayın organları ile ilişkilerini düzenlemek,
b)    Her türlü basın ve yayın organlarını takip ederek Konfederasyonla veya  sendikal faaliyetlerle ilgili haber, makale, demeç ve benzeri bilgi ve
dokümanları belirli bir sistem dahilinde derleyerek Başkan ve Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak.
c)    Genel Başkanın bilgisi dahilinde basın-yayın organlarına verilecek demeç ve basın bildirisi hazırlamak ve hazırlatmak,
d)    Üye sendikaların faaliyetlerinin ve çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına, basın ve yayın organlarında duyurulmasına yardımcı olmak,
e)    Başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,Genel Dış İlişkiler Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 28- 

a)    Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde Konfederasyonun ilke ve amaçlarına uygun yurtdışı kuruluşlarla temas kurmak,
b)    Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde yurtdışındaki sendikal kuruluşlara üyelik veya üyelikten çekilme ile ilgili işlemleri yürütmek,
c)    Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde uluslararası kuruluşlarla yapılacak ekonomik, sosyal ve sendikal amaçlı projeleri koordine etmek ve bu konulara ilişkin gerekli çalışmaları yapmak,
d)    Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde uluslararası antlaşma hükümlerine göre  oluşturulan kurul ve komisyonlara katılacak delegelerin, temsilcilerin veya  gözlemcilerin seçilmesini temin etmek, kurul ve komisyonların çalışmalarına katılmasını sağlamak,
e)    Başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,

Genel Sosyal İşler Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 29-

a)    Konfederasyon bünyesinde birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek için eğlence piknik, kermes, sergi vb. gibi sosyal etkinlikler düzenlemek,
b)    Konfederasyonun  zorunlu organlarında alınan kararlar doğrultusunda, üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurulmasına yardımcı olmak,
c)    Konfederasyonun  zorunlu organlarında alınan kararlar doğrultusunda, yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit  mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesislerinin yapılmasına yardımcı olmak veya bu amaçla Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak ayni ve nakdi yardımların koordinasyonunu sağlamak,
d)    Sağlık evi, kütüphane, kreş ve benzeri sosyal tesislerin kurulması için çalışmaları yapmak ve yönetim kurulunun onayına sunmak,
e)    Sosyal ve kültürel etkinlikleri planlamak, programlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak,
f)    Kutlama, ziyaret, taziye, tebrik ve bunun gibi sosyal ilişkileri tanzim etmek,
g)    Başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,

DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulunun Oluşturulması
Madde 30-
Denetleme kurulu, genel kurula katılan delegeler ile Genel Kurul delegesi olmayan ancak Konfederasyona üye  sendikaların Yönetim Kurulu üyesi olan veya üye sendikaların Şubelerinin en son  yapılan Genel Kurullarında üst kurul delegesi olarak seçilenler arasından  seçilir.Genel Kurul delegesi olmayan ancak yukarıdaki tanıma  uyanların Denetleme  Kurulu seçimlerine katılabilmesi için  Konfederasyon Genel Kurul delege tamsayısının en az 1/5 ‘ i kadar delegenin teklifi ile aday gösterilmeleri zorunludur.Delege olmayanlar seçimlerde oy kullanamazlar.Denetleme Kurulu; aday gösterilenler arasından  gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu asil üyeleri, genel kuruldan itibaren 15 gün içinde toplanarak kendi  aralarında bir başkan, bir raportör ve bir üye seçerek göreve başlar.
Denetleme kurulu üyeliklerinde boşalma halinde en çok oyu alan yedek üye göreve çağrılır.
Denetleme Kurulunun Çalışması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 31-
Denetleme kurulu an az altı ayda bir defa konfederasyon merkezinde toplanır, kurul, daha kısa sürelerde denetleme yapma yetkisine sahiptir. Denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki üyenin bir araya gelmesi şarttır. Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Gerekli görülen hallerde, genel başkanın teklifi üzerine konfederasyon yönetim kurulu da denetleme kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:

a)    Konfederasyon denetleme kurulu konfederasyon tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimini yapar. Ara raporunu konfederasyon başkanlığına verir. Dönem sonu raporunu genel kurula sunar.
b)    Yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
c)    Denetçiler, denetimlerini konfederasyon merkezinde yaparlar, evrak veya defterleri dışarıya çıkaramazlar.
d)   Konfederasyon yönetim kurulunun çağrısı üzerine tüzüğün 7.inci maddesinde belirtilen   konularda üye sendikalarda da denetim görevini yapar.
e)     Denetleme kurulu yaptığı denetlemeler sırasında konfederasyonun mali işlerinde usulsüzlük ve yolsuzluklar gördüğü takdirde durumu raporla konfederasyon yönetim kuruluna bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek için gerekli gördüğü takdirde bu fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesi ister. Yönetim kurulu denetim kurulunun isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddia edilenleri görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde, denetleme kurulu yönetim kurulundan genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını İsteyebilir. Bu durumda, yönetim kurulu, altmış gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
 f)   Genel kurul, görevden el çektirilenleri görevlerine iade edeceği gibi ihraçlarına da karar verebilir. Görevlerine iade edilenlere, görevden el çektirdikleri süreye ait ücret ve sosyal hakları konfederasyonca ödenir. Konfederasyondan ihracına karar verilenler hakkında ise yargı mercilerine başvurulabilir.

DİSİPLİN KURULU
Disiplin Kurulunun Oluşturulması
Madde 32-
Disiplin kurulu, genel kurula katılan delegeler ile Genel Kurul delegesi olmayan ancak Konfederasyona üye  sendikaların Yönetim Kurulu üyesi olan veya üye sendikaların Şubelerinin en son  yapılan Genel Kurullarında üst kurul delegesi olarak seçilenler arasından  seçilir.Genel Kurul delegesi olmayan ancak yukarıdaki tanıma  uyanların Disiplin  Kurulu seçimlerine katılabilmesi için  Konfederasyon Genel Kurul delege tamsayısının en az 1/5 ‘ i kadar delegenin teklifi ile aday gösterilmeleri zorunludur. Delege olmayanlar seçimlerde oy kullanamazlar. Disiplin Kurulu; aday gösterilenler arasından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.
Disiplin kurulu asıl üyeleri, genel kuruldan itibaren 15 gün içinde toplanarak kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerek göreve başlarlar
Disiplin kurulu üyeliklerinde boşalma halinde, en çok oy alandan başlamak suretiyle yedek üye göreve çağrılır.

Disiplin Kurulunun Çalışması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 Madde 33-
Konfederasyon disiplin kurulu,  yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
Kurulun toplanabilmesi için en az iki kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttır. Kurul, kararlarını oy çokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
 Disiplin kurulu, ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra kararını, gereği yapılmak üzere konfederasyon genel başkanlığına sunar.
Konfederasyon disiplin kurulu;
a)    Konfederasyon tüzüğüne ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve yetkili organlar kararlarına aykırı davranışta bulunmak,
b)    Konfederasyonun ilke ve amaçlarına uymamak, Konfederasyonda ahengi bozmak, Konfederasyonun sırlarını açığa vurmak ve kamu oyu önünde güçsüz gösterecek davranışlarda bulunmak,
c)    Konfederasyonun amaçlarını gölgeleyecek ve engel olacak eylem, söz veya çalışmalarda bulunmak,
d)    Konfederasyonun yürüttüğü toplu görüşme müzakerelerine ve diğer faaliyetlerine engel olmak, aykırı eylemlerde bulunmak ve konfederasyonu kamuoyu önünde yermek,
e)    Başka bir Konfederasyonu veya başka Konfederasyonlara üye sendikaları desteklemek,
f)    Konfederasyonu kişisel çıkarları için kullanmak,
g)    Kendisine verilen yetkileri kötüye kullanmak,
h)    Konfederasyona verilmesi gereken aidat borcunu en fazla üç ay üst üste ödememek, aidatla ilgili bilgi ve belgeler ile diğer mali yükümlülüklerini sair borçlarını yönetim kurulunca makbul ve muteber kabul edilmeyen bir nedenle ödememek,
Gibi suçları işleyen Konfederasyon yöneticileri ile üyeleri hakkında soruşturma yaparak ilgilinin yazılı savunmasını da almak suretiyle uyarma, kınama veya geçici olarak azami üç ay süreli işten el çektirme cezası ile üye sendikalara geçici ihraç cezalarından birini verir ve sonucunu gereği yapılmak üzere Konfederasyon genel başkanlığına bildirir.
Benzer suçların üye sendika yönetici ve üyeleri tarafından işlenmesi durumunda disiplin kurulu üye sendikalardan konunun soruşturulmasını ve sonucun üç ay içinde bildirilmesi ister. Disiplin kurulu ilgili sendikanın tutumunu konfederasyon yönetim kuruluna bildirir. İlgili sendikanın herhangi bir soruşturma yapmaması durumunda isnat edilen suçu kabul etmiş sayılır.
Verilen cezaya konfederasyon genel kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz üzerine konfederasyon genel kurulu durumu inceler ve uygun görürse disiplin kurulunun verdiği cezayı kaldırabilir.
 Üye sendikalar, yönetim kurulu kararı ile disiplin kuruluna sevk edilebilir. Geçici olarak işten el çektirme ve geçici ihraç cezalarının süresi en fazla olağan genel kurul tarihine kadardır. Geçici ihraç süresi içinde üyelik aidatı ödeme yükümlülüğü devam eder.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Yüksek İstişare Kurulunun Oluşması, Görev ve Yetkileri
 Madde 34-
Yüksek istişare kurulu, konfederasyon ve üye sendikaların genel yönetim kurulu üyeleri ile il temsilcilerinden oluşur. Yönetim kurulunun çağrısı üzerine yılda en az bir defa olağan, gerektiğinde olağanüstü de toplanabilir.

BAŞKANLAR KURULU

Başkanlar Kurulunun Oluşması, Görev ve Yetkileri

 Madde 35- Başkanlar kurulu, yönetim   kurulu üyeleri ile üye sendikaların genel başkanlarından oluşur. Genel başkanlardan herhangi birinin mücbir bir sebeple toplantıya katılamadığı durumlarda, toplantıya ilgili sendikanın tüzüğü gereği genel başkana vekalet eden yönetim kurulu üyesi katılır.
Başkanlar kurulu üyesinin, sendikasındaki görevinin son bulması halinde yerine seçilen yönetici, başkanlar kuruluna iştirak eder.  Başkanlar kuruluna, genel başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.
Başkanlar kurulu yönetim kurulunun çağrısı üzerine en az iki ayda bir olağan, gerektiğinde olağanüstü toplanır.
Bu toplantıya konfederasyon yönetim kurulunun tümü, üye olarak iştirak eder. Ayrıca başkanlar kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının müracaatı üzerine yönetim kurulu, başkanlar kurulunu toplantıya çağırır.
 
Başkanlar kurulunun görevleri:
a)    Üye sendikaların meseleleri ele alınır. Bu konuda yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunulur,
b)    Kurulların çalışmaları hakkında bilgi alınır. Çalışmaların daha rasyonel hale getirilmesi için önerilerde bulunur,
c)    Çalışma hayatını ilgilendiren yasa, tasarı ve diğer mevzuat üzerinde görüşlerini ortaya koyar.
d)    Konfederasyona üye sendikalar olağan genel kurul dönemlerinde seçim takvimine ilişkin görüş ve önerilerini bildirir.
e)    Konfederasyonun iç ve dış genel politikasını tartışır, görüş ve tavsiyelerini tespit ederek yönetim kuruluna sunar ve açıklar.
f)    Teşkilatın ortak konuları hakkında üye kuruluşlar arasında dengeyi sağlayıcı önerilerde bulunur.
g)    Eğitim, teşkilatlandırma ve mali politikanın tespitinde görüş ve önerilerde bulunur,
h) Başkanlar kurulunca ortaya konulacak görüşler, özel bir deftere kaydedilir, imzalanarak muhafaza edilir ve yönetim kurulunca değerlendirilir.

Konfederasyon Temsilcileri
Madde 36-
Yönetim kurulunca gerekli görülen illerde konfederasyonu temsil etmek ve üye sendikaların, şube, il, İlçe ve işyeri temsilcilikleri arasında koordinasyonu sağlamak üzere temsilcilikler oluşturulabilir.
Temsilciler, yönetim kurulunca, bir yıllık süre için o ildeki şube başkanları arasından görevlendirilir. Temsilcilerin görev, yetki ve sorumlulukları bir yönetmelik ile belirlenir.
Temsilcilik harcamalarının ne şekilde karşılanacağı Muhasebe ve Harcamalar Yönetmeliğinde belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER


Konfederasyon Gelirleri
Madde 37-
Konfederasyonun gelirleri şunlardır:
a)    Üye sendikalardan alınacak aidatlar,
b)    Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan gelirler,
c)    Bağış ve yardımlar,
d)    4688 sayılı kanuna göre yapılabilecek faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
e)    Üye sendikalarla uluslar arası kuruluşlardan alınacak yardım ve bağışlar,
f)    Diğer gelirler.
g) Her çeşit gelirin tahsili, sıra numaralı, konfederasyon mühürlü ve tahsil edenin imzasını taşıyan kopyalı makbuz karşılığı veya banka aracılığı ile yapılır. Gelirleri Kanunun öngördüğü defterlere işlemek zorunludur.
h) Konfederasyon, gelirlerini 30 gün içinde yönetim kurulunca belirlenecek bankalardan birine yatırmak zorundadır. Zorunlu giderler için konfederasyonun kasasında tutulacak nakit mevcudu, yürürlükteki asgari ücretin brüt tutarının 20 katını geçemez.

Üyelik Aidatları
Madde 38- Konfederasyona üye sendikalar, tahsil ettiği aidat gelirinin % 10’u (yüzde onu) oranında aidat öderler.
a)    Üyelik aidatı takip eden ayın 20 sine kadar makbuz karşılığı Konfederasyon veznesine ödenir  veya konfederasyonun banka hesabına yatırılır.
b)    Üyelik aidatı yükümlülüğünü mazeretsiz olarak yerine getirmeyen üye sendikanın mali durumu gerektiğinde denetleme kurulu tarafından incelenir. Üyelik aidatını mazeretsiz olarak üç ay üst üste veya bir yılda toplam beş ay  ödemeyen üye sendika disiplin kuruluna sevk edilir.
c) Konfederasyon yönetim kurulu, tahakkuk eden alacağını her ay için  %10 (yüzde on) faizi ile birlikte tahsil etmek üzere adli mercilere de başvurabilir.

Konfederasyonun Giderleri
Madde 39-
Konfederasyon genel kurulca kabul edilen bütçe dahilinde harcama yapmaya yönetim kurulu yetkilidir. Her  harcama için gider evrakının tanzimi şarttır.
Konfederasyon;
a)    Gelirlerinin amaçları dışında kullanılamaz  ve bağışlayamaz,
b)    Üyeleri ve çalıştırdığı elemanlar dahil hiç kimseye borç veremez,
c)    Gelirlerinin yüzde onunu ( %10 unu) kamu görevlilerinin mesleki eğitim ile bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanmak zorundadır.
d) Demirbaş  sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem görmez.

Konfederasyon Bütçesi
Madde 40-
Bütçe yönetim kurulunca hazırlanır. Genel kurulun onayına sunulur ve kesin şeklini alır. Bütçe üç yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçede;
a)    Konfederasyon gelirleri ve kaynakları,
b)    Giderleri ve sarf yerleri,
c)    Yönetici ve görevlilere verilecek her türlü aylık sosyal yardımlar, zam ve tazminatlar, yolluk, gündelik, huzur hakkı,
d)    Çalışan personele verilecek her türlü ücret ve sosyal yardımlar,

 Tüzük Değişikliği

e)    Bütçede her türlü harcamalar, ücretler, menkul ve gayri menkul, mal karşılıkları ayrı ayrı gösterilir,

      Ücret Ödenek ve Sosyal Yardımlar
      Madde 41-

a)    Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık sosyal yardımlar ve her türlü ödenekler; zorunlu organlarda görevli olanlar ile istişari organlardaki görevliler ve temsilcilere verilecek aylık, sosyal yardımlar, zam ve tazminatlar, yolluk ve ödenekler, gündelikler ve huzur hakkı genel kurulda tespit edilir.
b)    Konfederasyonda görevlendirilecek personelin iş akitlerini yapmaya feshetmeye, bunlara ödenecek ücret, tazminat ve sosyal haklar ile diğer yolluk ve ödenekleri tespit etmeye yönetim kurulu yetkilidir.

Harcırah, Yolluk ve Yevmiyeler
Madde 42- Konfederasyonun genel kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilenlere sendikal amaçlı toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere katılmalarından dolayı ödenecek yolluk ve gündelikleri tespite genel kurul, geçici görevlendirilecek personele yapılacak ödemeleri tespite ise yönetim kurulu yetkilidir.

Tazminatlar
Madde 43-
 1. Hizmet Tazminatı : Konfederasyonda aylıksız izinli olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerinden yeniden seçilenlere, seçime girmeyenlere, çekilenlere, yeniden seçilmeyenlere, emekli olanlara, vefat halinde yasal mirasçılarına, yöneticilikte geçen her hizmet yılı için son genel kurulca belirlenen aylıkları ve diğer sosyal hakları görev dönemleri sonunda, görevde kaldıkları her bir hizmet yılı için iki aylık net ücretleri tutarında hizmet tazminatı ödenir. Kanunen ödenmesi gereken vergiler konfederasyonca karşılanır. Yönetici ödenekleri, genel kurul yapılan döneme ait olmak üzere bütçe hükümlerine göre ödenerek her genel kurul sonrası tasfiye edilir.
 2. Kaza, maluliyet ve ölüm tazminatları: Zorunlu organlarda görev alan asıl üyeler veya konfederasyon personelinden  herhangi birinin konfederasyon ile ilgili bir görevi yerine getirmesi esnasında vuku bulacak bir kaza sonucu malul kalanlara yönetim kurulu kararı ile maluliyetleri oranında en çok net aylık ücretlerinin 4 katı, iş yapamaz durumda malul kalanlara net aylık ücretinin 8 katı, ölenlerin varislerine ise net aylık ücretlerinin 10 katı tutarında tazminat ödenir. Bunlardan tedavileri sırasında istirahatlı oldukları döneme ait aylıklarında meydana gelecek kayıplar konfederasyonca karşılanır.
          İşçilerin kıdem veya hizmet tazminatı hakları saklıdır.
 
Konfederasyonda Tutulacak Defter,  Dosya ve Kayıtlar
Madde 44-
konfederasyon aşağıdaki yazılı defterleri, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler.
 1. Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirim formları,
 2. Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defteri,
 3. Gelen ve giden evrakın tarih ve  numara sırasıyla kayıt edileceği, gelen ve giden evrak kayıt defteri ile zimmet defterleri,
 4. Gelen evrakın aslı, giden evrakların suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,
 5. Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defter-i kebir,
 6. Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defterleri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar,
 7. Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulu karar defterleri, gelen ve giden evrak defterleri, zimmet defterleri ile muhasebeyi ilgilendiren defterlerin tümü noterce tasdik edilir. Konfederasyon tutmakla yükümlü olduğu defter  ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir. Defterler ve belgeler ilgili bulundukları yıldan itibaren 10 yıl süreyle saklanır.

Katılma ve Birleşme
Madde 45-
Konfederasyonun bir başka Konfederasyon ile birleşmesi veya katılması veya başka bir Konfederasyonun Türkiye Kamu – Sen’ e katılması kararı genel kurullarda veya bu amaçla toplanacak olağanüstü genel kurullarda delege tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Fesih , İnfisah, Kapatma Hallerinde Yapılacak İşlem
Madde 46-
Konfederasyonun feshi, genel kurul delege tam sayının üçte iki çoğunluk kararı ile mümkündür. Fesih, İnfisah ve kapatma hallerinde konfederasyonun mal ve para  varlığı, 2821 sayılı sendikalar kanununu 46. maddesine göre devredilir. 

Demirbaşların  Satış ve Terkininde Uygulanacak Usul ve Esaslar:
Madde 47-
Konfederasyon amaç ve görevlerinin gerektirdiği her türlü taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir.Demirbaşların Satış ve Terkini için Kıymet takdiri için bilirkişi heyeti oluşturur. Bilirkişi heyetinin belirlediği rakam Muhammen bedel Kabul edilerek, İşlem Konusu Demirbaşın ekonomik değeri varsa Kapalı zarf usulü ihale ile en fazla verene, Ekonomik değeri yoksa terkin yolu ile yapılır. Bu Konuda Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine uyulur.

Tüzük Değişikliği
Madde 48-
Konfederasyon tüzüğünde yapılacak değişiklikler, genel kurul delege tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile mümkündür. İkinci toplantıda ise bu oran
delege tam sayısının 1/3 ünden az olamaz. Ancak, kanunla zorunlu kılınan hallerde ve yetkili merciin talebi üzerine yapılacak tüzük değişikliklerinde yukarıdaki nisap aranmaz ve oy çokluğu ile karar verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER


Bilgi Verme
Madde 49-
Üye sendikalar, her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesapları ile çalışma raporlarını, ait oldukları devreyi takiben üç ay içinde Konfederasyona göndermek zorundadır.

Karar ve Talimatlara Uyma
Madde 50-
Üye sendikalar, Konfederasyon organlarınca verilecek talimatlara ve kurullarca alınacak kararlara uymak zorundadır.

Üye Sendikaları Denetleme
Madde 51-
Konfederasyon denetleme kurulu, üye sendikaların gelir ve giderlerini, sarf yerlerini kanun hükümlerine, ilgili sendikanın ve Konfederasyon tüzüğüne göre denetleme hakkına sahiptir.

Yöneticilik Sıfatının Düşmesi
Madde 52-
Konfederasyon üyeliğinden çıkartılan veya yetkili organ kararı ile üyelikten ayrılan sendikanın mensubu olan kişilerin Konfederasyon zorunlu organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer.

Cezalandırılanların Durumu
Madde 53-
Üye sendikanın genel kurulunca ihraç edilen kişi, Konfederasyon kurallarından birinde görevli ise ihraç kararı Konfederasyona gönderilir. Bu karar Konfederasyon yönetim kurulu tarafından incelenir. Kararın uygunluğuna kanaat getirilirse durum Konfederasyon disiplin kuruluna intikal ettirilir. Disiplin kurulu kararı olmadıkça Konfederasyondaki görevi devam eder.

Konfederasyon yetkili organlarınca görevden uzaklaştırılan kişinin durumu üye sendikaya bildirilir. Üye sendika gerekli araştırmayı yapar. Konfederasyonun kararına katılmaması durumunda üye sendika Konfederasyon nezdinde itiraz edebilir. İtirazın kabul görmemesi durumunda Konfederasyon kararını uygular ancak, gerektiğinde yargıya başvurabilir.

Delegelik
Madde 54-
Konfederasyon genel kuruluna katılacak delegelerin ne şekilde seçileceği 10 uncu maddede gösterilmiştir.
 1. Delegelik sıfatı müteakip olağan genel kurul için, üye sendikalarca yapılması gereken delege seçimi tarihine kadar devam eder.
 2. Delege seçilmekle beraber bu sıfatı, mensup olduğu sendika tarafından kaldırılan veya 4688 sayılı Yasa gereği sendika üyeliği sona eren kişi, konfederasyon genel kuruluna katılamaz ve hakkında verilen karara karşı konfederasyon genel kurulunda itirazda bulunamaz.
Yönetmelikler
Madde 55-
Bu tüzük uyarınca çıkarılması gerekli yönetmelikler, tüzüğün yürürlük tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yönetim kurulunca hazırlanır ve yürürlüğe  konulur.

Kurucular
Madde 56-
 1. TÜRK EĞİTİM-SEN. Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası. Kubilay Sokak. No: 45 ANKARA
 2. TÜRK SAĞLIK-SEN. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası. Kubilay Sokak. No: 45 ANKARA
 3. TÜRK BÜRO-SEN. Türkiye Büro Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası. Kubilay Sokak. No: 45 ANKARA
 4. TÜRK YEREL HİZMET-SEN. Türkiye Yerel  Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası. Kubilay Sokak. No: 45 ANKARA
 5. TÜRK DİYANET VAKIF-SEN. Türkiye Diyanet ve Vakıf  Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası. Kubilay Sokak. No: 45 ANKARA
 6. TÜRK TARIM ORMAN-SEN. Türkiye Tarım, Gıda ve Ormancılık Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası. Kubilay Sokak. No: 45 ANKARA
 7. TÜRK HABER-SEN. Türkiye Haberleşme ve Basın Yayın  Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası. Kubilay Sokak. No: 45 ANKARA
 8. TÜRK BANKA-SEN. Türkiye Banka ve Sigorta Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası. Kubilay Sokak. No: 45 ANKARA
 9. TÜRK ENERJİ-SEN. Türkiye Enerji, Maden, Petrol, Metal ve Kimya  Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası. Kubilay Sokak. No: 45 ANKARA
 10. TÜRK İMAR-SEN. Türkiye İmar ve İnşa  Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası. Kubilay Sokak. No: 45 ANKARA
 11. TÜRK ULAŞIM-SEN. Türkiye Ulaştırma  Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası. Kubilay Sokak. No: 45 ANKARA
 12. TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN. Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası. Kubilay Sokak. No: 45 ANKARA

Geçici İlk Yönetim Kurulu
Madde 57-
Konfederasyonu ilk olağan genel kurula kadar aşağıda adı ve soyadı, baba adı, doğum tarihi, mesleği, ikametgah adresi ile konfederasyondaki görevleri belirtilen kamu görevlileri sevk ve idare eder.

Yürürlük
Madde 58-
17-09-2001 tarihinde yürürlüğe giren tüzük 1.(birinci) Olağan Kongrede yapılan değişiklikler yapıldığı tarih itibariyle (30-03-2002) yürürlüğe konulmuş olup tüzüğün  değiştirilen eski madde ve hükümleri de bu tarihte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme
Madde 59-
Bu tüzük hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.
Tüzüğü bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Bu sayfa 2675 defa görüntülenmiştir.

BENİM ÖĞRETMENLERİM-125 Ekim 2020

VİDEO ARA


Sedir Haber

ANKET

YENİ SİTEMİZİ BEĞENDİNİZ Mİ?
Tüm Anketler

Türkiye Kamu-Sen Mersin
RSS Kaynağı | Anasayfa | İletişim

(c)2013 Mersin Kamusen